Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Dòng Server Supermicro

25/10/2018 15:08 Review S?n Ph?m 59

máy ch? supermicro

Supermicro ???c thành l?p cách ?ây 15 n?m ? thung l?ng Silicon, USA, t?p trung vào thi?t k? và s?n xu?t các gi?i pháp Server t?i ?u cho ?ng d?ng. M?c t?ng tr??ng thu nh?p c?a Supermicro t?ng 40%, và x?p h?ng s? 1 th? gi?i v? White Box Server.

Bên c?nh vi?c ??i m?i k? thu?t trong vi?c thi?t k? Server, Supermicro c?ng nh?m ??n vi?c thân thi?n v?i môi tr??ng, t?o không gian s?ng t?t h?n, B?u tr?i xanh và trái ??t xanh, ngu?n ?i?n trong server có hi?u qu? cao, ít th?t thoát n?ng l??ng, nh?ng v?n cung c?p ??y ?? n?ng l??ng cho yêu c?u c?a Server.

S? phát tri?n v?ng m?nh c?a Supermicro ???c quy?t ??nh b?i nh?ng y?u t? chính:
- Th? nh?t, Supermicro luôn ?i ??u trong vi?c ??a k? thu?t m?i ra th? tr??ng.

- Th? 2, ??i ng? thi?t k? r?t m?nh c?a chính công ty, không gi?ng nh? nh?ng công ty khác, ph?i out source ra bên ngoài.

- Th? 3, Supermicro s? d?ng gi?i pháp chia s? theo t?ng module trong vi?c s?n xu?t server, ?? gi?m chi phí nghiên c?u phát tri?n, s?n xu?t và l?u kho, ?i?u này s? d?n ??n vi?c gi?m giá t?ng th? s?n ph?m cho khách hàng.

- Cu?i cùng tính hi?u qu? c?a b? ngu?n trong Server giúp khách hàng ti?t ki?m chi phí (Hi?n nay, ?? hi?u qu? c?a b? ngu?n c?a Supermicro ??t 90%, trong khi các s?n ph?m t??ng t? khác ch? ??t 80%)

Tr? s? chính cua Supermicro tai USA ??m nhi?m vi?c thi?t k? Bo m?ch ch? và phân chia kh?i cho server (nh? Chassis, Ngu?n ?i?n, thay th? nóng cho ? c?ng). V?i nhi?u n?m kinh nghi?m, Supermicro ?ã tích góp ???c m?t l??ng l?n thi?t k? c?a Bo m?ch ch?, chassis, h? th?ng làm mát và h? th?ng ngu?n. ?i?u này cho phép các ??i tác c?a hãng d? dàng ch?n ???c gi?i pháp thích h?p cho cho t?ng yêu c?u riêng bi?t c?a h?.

Các dòng server Supermicro:

1. Server Supermicro dòng 1U

 2. Server Supermicro dòng 2U

3. Server Supermicro dòng 3U

4. Server Supermicro dòng 4U

 5. Server Supermicro dòng Tower

 

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi