Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

Tin Tuy?n d?ng tháng 4/2019 công ty CP TM Máy Ch? Hà N?i

26/03/2019 08:49 Tuy?n D?ng 111

I. V? trí tuy?n d?ng:
 - Nhân viên Kinh doanh. Nam ho?c n?. S? l??ng 3 

- Tr??ng phòng k? thu?t, Nam. S? l??ng 1

- Nhân viên k? thu?t. Nam. S? l??ng 3 

II. N?i làm vi?c: T?ng 2 s? 32 ngõ 133 Thái Hà, Qu?n ??ng ?a Hà N?i

III. Mô t? công vi?c:

1. ??i v?i v? trí Kinh Doanh:

 • Gi?i thi?u s?n ph?m, t? v?n và bán các s?n ph?m máy tính, máy ch?
 • Th?c hi?n và tri?n khai các k? ho?ch kinh doanh c?a phòng mà công ty giao.
 • Duy trì, ch?m sóc, h? tr? v?i các khách hàng hi?n có.
 • Nghiên c?u th? tr??ng, tìm ki?m các khách hàng m?i và m? r?ng th? tr??ng .
 • Ch?u trách nhi?m m?c tiêu doanh thu ???c giao.
 • ??a ra các bi?n pháp, các ch??ng trình thúc ??y ho?t ??ng kinh doanh c?a cty.
 • Th?c hi?n t?ng h?p, báo cáo công vi?c lên c?p trên ?? có h??ng gi?i quy?t k?p th?i.
 • V?ch và th?c hi?n m?c tiêu kinh doanh d?a trên ngu?n khách hàng ti?m n?ng & ngu?n h? th?ng khách hàng hi?n t?i.
 • Theo dõi và ph?i h?p v?i phòng k? toán gi?i quy?t tình hình công n? c?a khách hàng ???c phân công ph? trách

2.??i v?i tr??ng phòng K? Thu?t

 • T? ch?c, phân công công vi?c, ??c thúc, qu?n lý ti?n ?? d? án ???c giao thu?c Phòng k? thu?t
 • Nh?n các nhi?m v? t? Ban Lãnh ??o, cán b? kinh doanh, và ?i?u ph?i ch? ??o nhân viên phòng k? thu?t, c? th?:

         + ?i?u ph?i và tr?c ti?p làm vi?c v?i các ??i tác, nhà cung c?p theo d? án ???c phân công.
         + ?i?u ph?i và tham gia xây d?ng các gói gi?i pháp, d?ch v?t? v?n, thi?t k? – tri?n khai – b?o trì, b?o hành h? th?ng thông tin ?? cung c?p cho các t? ch?c, doanh nghi?p (??c bi?t chuyên v? Network / Security).
         + Ch? ??o, tham gia kh?o sát, xác ??nh các v?n ?? v? h? th?ng c?a khách hàng. T? v?n, thi?t k? các gi?i pháp / d?ch v? v? h? t?ng công ngh? thông tin.
         + Ch? ??o, tham gia l?p h? s? k? thu?t c?a d? án và bàn giao cho các bên liên quan (khách hàng, b?o hành,…). các yêu c?u k? thu?t th?c hi?n trong d? án.

 • Lên l?ch c?p nh?t công ngh?, nâng cao trình ?? cán b? k? thu?t trong phòng thông qua b?n thân, ??i tác, ho?c trung tâm ?ào t?o ? ngoài.

3.??i v?i nhân viên K? Thu?t

 • L?p ráp, cài ??t, c?u hình máy ch?, máy tr?m
 • H? tr? khách hàng và kh?c ph?c s? c?
 • S?a ch?a, kh?c ph?c các h? th?ng máy tính c?a khách hàng.
 • Ch?u s? ?i?u hành c?a tr??ng phòng, ban giám ??c trong công vi?c

IV. Quy?n l?i ???c h??ng

 • ???c ?ào t?o chuyên môn n?u ch?a có kinh nghi?m + nâng cao chuyên môn
 • ???c ph? c?p x?ng xe + ?i?n tho?i hàng tháng
 • Th??ng tháng + th??ng nóng khi ??t k?t qu? t?t.
 • Th??ng các d?p l? t?t hàng n?m theo quy ??nh c?a Công ty.
 • Nâng l??ng theo n?ng l?c
 • Thu nh?p cao
 • BHXH, BHYT, BHTN theo quy ??nh hi?n hành. Các phúc l?i khác theo quy ?inh c?a Công ty và lu?t lao ??ng.
 • Ngh? mát 1 n?m 1 l?n
 • Tham gia các ho?t ??ng dã ngo?i c?a công ty

V.THÔNG TIN LIÊN H?

 ?ng viên g?i h? s? ( h? s? ph?i ghi rõ n?ng l?c, kinh nghi?m, ?u khuy?t ?i?m b?n thân) vào ??a ch? mail sondt@maychuhanoi.vn

VI. H?n N?p h? s?: 30/4/2019

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi