Kinh doanh

Hỗ trợ kỹ thuật

 • Hỗ trợ kỹ thuật

  0904 44 38 14

  • THAN PHIỀN DỊCH VỤ 0979 83 84 84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Hỗ trợ Giải Pháp Mr Tùng 0973 95 77 46 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Phạm Hà 0985.85.29.94 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Tính 0393.45.34.78 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr Thắng 0963.417.383 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
 • Hỗ trợ kinh doanh

  0979 83 84 84

  • Mr. Phạm Nam 0979.83.84.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr. Quốc Hương 0914.87.06.66 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Mr . Đức Việt 0983.65.14.86 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Phương Hà 08.6879.8189 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype
  • Ms. Thanh Sơn 0972.70.81.84 Hỗ trợ kỹ thuật trên Skype

[Review] Máy ch? Dell PowerEdge R330

14/05/2018 19:54 Review S?n Ph?m 85

S? l?a ch?n hàng ??u c?a nh?ng doanh nghi?p v?a và nh?

 N?u doanh nghi?p c?a b?n không th? chi tiêu quá nhi?u nh?ng v?n c? m?t máy ch? có th? gi?i quy?t ???c các v?n ?? trong ho?t ??ng kinh doanh c?a b?n m?t cách t??ng ??i, không c?n t?t c? ch?c n?ng mà ch? nh?m ??n m?t s? ch?c n?ng quan tr?ng nh? : các tính n?ng qu?n lý t? xa m? r?ng, ngu?n c?p d? phòng, RAID ph?n c?ng v?i ?? tin c?y cao thì Dell PowerEdge R330 có t?t c? nh?ng ?i?u b?n mong mu?n mà  không c?n b? ra m?t s? ti?n quá l?n.

B?n c?ng có th? b? sung thêm ?? tính n?ng  ?? t?ng  giá tr? và nâng c?p các ho?t ??ng kinh doanh c?a b?n, nh?ng v?i ch?a ??n $ 1.000 R330 ?ã có th? cung c?p c?u hình c? b?n v?i s? x? lý tuy?t v?i.

Dell PowerEdge R330 là m?t máy ch? cho các bên nh? h?n, ch?ng h?n nh? các chi nhánh và các doanh nghi?p nh?, nh?ng ph?m vi r?ng l?n c?a các tùy ch?n có th? giúp nó phù h?p cho nhi?u môi tr??ng công ngh? thông tin. H? ?i?u hành máy ch? ???c h? tr? bao g?m Windows Server 2012 và Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux, Suse Linux Enterprise Server 12, và VMware vSphere ESXi.

Dell PowerEdge R330 ???c tích h?p b? ?i?u khi?n t? xa qu?n lý iDRAC, thông qua c?ng NIC chuyên d?ng, ho?c nó có th? m??n m?t trong nh?ng h? th?ng NIC gigabit ?? k?t n?i. Trong nhi?u tr??ng h?p, có iDRAC s? d?ng m?t trong các NIC h? th?ng không ph?i là m?t l?a ch?n không t?i, v?i s? hi?u bi?t, b?n có th? c?n ph?i c?u hình VLAN trunking v?i c?ng ?ó ?? tách các m?ng qu?n lý t? các m?ng l??i s?n xu?t. M?t khác, các iDRAC có th? ???c c?u hình ?? s? d?ng c? hai xây d?ng trong c?ng cho failover, vì v?y s? l?a ch?n c?a b?n s? ph? thu?c quy mô mà b?n th?c hi?n

Các c?ng vào ra :

 

Dell PowerEdge R330 có 2 c?ng Gigabit Ethernet 1 GB và hai PCIE 3 khe , dù là ch? thu?c 1U v?a nh? g?n và chi?u cao khiêm t?n nh?ng b?n có th? m? r?ng ??n h?n 8 c?ng m?ng 1GB Ethernet, ho?c lên ??n 4 c?ng 10GB ho?c b?n có th? k?t h?p giao di?n Ethernet ??n và c?ng kép và r?t nhi?u ?ng d?ng khác n?u mu?n m? r?ng máy ?? ?áp ?ng các nhu c?u th?c t?.

?i?u khi?n t? xa

 

Dell PowerEdge R330 ???c tích h?p b? ?i?u khi?n t? xa qu?n lí iDRAC thông qua c?ng NIC chuyên d?ng, ho?c nó có th? m??n m?t trong nh?ng h? th?ng NIC h? th?ng không ph?i m?t l?a ch?n t?i v?i s? hi?u bi?t, b?n có th? c?n c?u hình VLAN trunking v?i c?ng ?ó ?? tách các m?ng qu?n lý t? các m?ng l??i s?n xu?t. M?t khác, các iDRAC có th? ???c c?u hình ?? s? d?ng v?i 2 m?c ?ích v?a ?i?u khi?n v?a là c?ng Lan trên cùng c?ng cho failover, vì v?y s? l?a ch?n c?a b?n s? ph? thu?c vào quy mô doanh nghi?p c?a b?n.

Dell PowerEdge R330 là m?t máy ch? cho các công ty v?a và nh? , hay nh? các chi nhánh ho?c công ty con, nh?ng nó v?n r?t phù h?p v?i nhi?u môi tr??ng thông tin khác nhau. H? ?i?u hành c?a máy ???c h? tr? bao g?m Windows Server 2012 R2, Red Hat Enterprise Linux Enterprise Server 12  và VMware vSphere ESXI.

Quyê?t ?i?nh l?u tr?? cu?a ma?y chu? Dell PowerEdge R330

Hê? thô?ng Cold-swap four-bay b?t ??u v?i b?ng n?i ?a n?ng ? cáp ?? k?t n?i SATA 4 c?ng nhúng c?a bo m?ch ch? và b? ?i?u khi?n PERC S130. Các tùy ch?n kh?i ??ng SATA SSD 1.8in kép ch? có s?n trên khung g?m này, m?c dù b?n s? ???c d? ki?n ??s? s? d?ng 2 trong nh?ng khe SFF bình th??ng cho m?c ?ích này trong mô hình 8 ? ??a.

Tóm l?i:

N?u b?n ?ang tìm ki?m m?t máy ch? t?t ?? tri?n khai các công vi?c nh? ho?c ?? xây d?ng d? li?u cho m?t doanh nghi?p v?a và nh? thì Dell PowerEdge R330 là máy ch? t?t nh?t s? ?áp ?ng ???c mong mu?n c?a b?n.

Xem các c?u hình dòng máy DELL PowerEdge R330 t?i ?ây

?? ???c t? v?n t?t nh?t xin liên h? t?i :

Công ty c? ph?n Th??ng M?i Máy Ch? Hà N?i

Phòng Kinh Doanh: 04 6296 6644 / Hotline: 0979 83 84 84

??a ch?: T?ng 2- Tòa nhà PmaxLand s? 32 ngõ 133 Thái Hà - ??ng ?a

 

Tags: dell r330Server Dell Dell R330

Để lại tin nhắn cho chúng tôi

Bạn cần hỗ trợ? Hãy để lại lời nhắn cho chúng tôi. Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn.

Gửi câu hỏi